ข้อมูลสำหรับประชาชน ส่วนโยธา
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการ การป้องกันระงับและบรรเทา สาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย งานฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทรศัพท์ 0-2501-2153

 

รับเรื่องราวร้องทุกข์

ผู้ที่มีความเดือดร้อน ต้องการร้องทุกข์สามารถเขียนคำร้อง พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ ไว้ยังเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการ ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (ONE STOP SERVICE ) หรือผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้พิการ

ขั้นตอนที่ 1

ให้ผู้พิการไปติดต่อที่โรงพยาบาลของรัฐบาลเพื่อตรวจร่างการ และโรงพยาบาลของรัฐบาลจะออกใบรับรองว่าเป็นคนพิการประเภทใด

ขั้นตอนที่ 2

ให้ไปที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอจดทะเบียนคนพิการ พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 1. ใบรับรองคนพิการที่โรงพยาบาลออกให้

•  รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
•  สำเนาบัตรประชาชน
•  สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนที่ 3

ถ่ายสำเนาสมุดจดทะเบียนคนพิการ / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ และมาติดต่อที่ อบต.บ้านใหม่ เพื่อขึ้นทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลเข้าประชุมประชาคมฯ เมื่อได้รับอนุมัติเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ขั้นตอนที่ 1

เตรียมเอกสาร ดังนี้
•  สำเนาบัตรประชาชน
•  สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบสอบประวัติผู้สูงอายุ อย่างละเอียด พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สามารถติดต่อได้ และยื่นเอกสารให้กับเจ้าที่ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่จะเนินการตรวจสอบข้อมูล และนำข้อมูลเข้าประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลตามลำดับ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลครบถ้วนและเรียงลำดับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว จะดำเนินการติดประกาศรายชื่อไว้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อได้รับอนุมัติเงินเบี้ยยังชีพฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ

 

การขอข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.คลองพระยาบันลือ

ผู้ที่ต้องการขอข้อมูลข่าวสารต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอข้อมูลข่าวสารได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรนักศึกษา(อย่างใดอย่างหนึ่ง)

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

•  เตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอข้อมูลข่าวสาร
•  กรอกใบคำร้องข้อมูลข่าวสาร ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (ONE STOP SERVICE)
•  ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
•  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ และนัดวันรับเอกสาร(ไม่เกิน 1 วัน)

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองของข้อมูลข่าวสารของราชการ

•  ค่าธรรมเนียมการทำสำเนาโดยเครื่องถ่ายเอกสาร

  • ขนาดกระดาษ เอ 4 หน้าละ 1 บาท
  • ขนาดกระดาษ เอฟ 4 หน้าละ 1.50 บาท
  • ขนาดกระดาษ บี 4 หน้าละ 2 บาท
  • ขนาดกระดาษ เอ 3 หน้าละ 3 บาท

•  การเรียกค่าธรรมเนียมการให้คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร คำรับรองละ 5 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ข้อมูลทั่วไป
      ข้อมูลทั่วไป อบต.
      ประวัติ อบต.
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      OTOP
 
คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภาอบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.
      รายรับรายจ่าย
 
โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ
      สำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
 
ลิงค์ประชาชน
 
กฏและระเบียบต่างๆ
 
การดำเนินงานของอบต.
 
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
โทรทัศน์เมืองไทยสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
Download Program

© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๐๐๕ - ๒๐๐๖ โดย องค์การบริหารส่วนตำบล คลองพระยาบันลือ